خانه

من بر این باورم که آنتی-تز اصلی نظام مذهبی-فاشیستی حاکم بر ایران یک نظام سکولار دموکرات می باشد. به همین دلیل تصمیم گرفتم که در کنار فعالیت های حقوق بشری به اشاعه یک گفتمان سکولار دموکرات بکوشم؛ چرا که تمام جنبش ها و انقلاب ها دارای یک گفتمان غالب بوده, هستند و خواهند بود. امید بر این است که این گفتمان سکولار دموکرات در آینده نه چندان دور در شکل جنبش و یا انقلاب جلوگر شده و حکومت اسلامی را در راستای استقرار سکولار-دموکراسی بزیر بکشد.13124896_735312016611886_3214343129296309323_n