خانه

من بر این باورم که آنتیتز اصلیِ نظامِ مذهبیفاشیستیِ حاکمِ بر ایران یک نظامِ سکولار دموکرات می باشد. به همین دلیل تصمیم گرفته ام که در کنار فعالیت های حقوق بشری به اشاعه یک گفتمان سکولار دموکرات بکوشم؛ چرا که تمام جنبش ها و انقلاب ها دارای یک گفتمان غالب بوده، هستند و خواهند بود. امید بر این است که گفتمانِ سکولار دموکرات در آیندهء نه چندان دور در شکلِ جنبش و یا انقلاب جلوگر شده و حکومتِ مذهبی حاکم بر ایران را در راستای استقرار سکولاردموکراسی بزیر بکشد.    
محمد علی گلی قهی  ( عضو حزب سکولار دمکرات ایرانیان )